fbpx
+36 20 386 0588 info@traveldental.hu

A Travel Dental és BIONIKA Medline Kft nyereményjáték leírása, 2023. áprilisi „emoji megfejtő” nyereményjáték.

  1. A nyereményjáték szervezője: A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Bionika Medline Kft. (3516 Miskolc, Tégla utca 29. Cégjegyzék szám 05-09-005354), a továbbiakban: „Szervező”.
  2. A nyereményjátékban résztvevő személyek: A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”) aki megfelel a Játékszabályzatban feltűntetett valamennyi feltételnek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai. Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt, illetve annak értékét visszakövetelheti.
  3. A nyereményjáték időtartama: A nyereményjáték 2023. április 20. 09:00 órától, 2022. ápriulis 30. 23:59-ig tart. Fődíj sorsolása május legkésőbb 20.
  4. A nyereményjáték leírása: A nyereményjátékban részt vesz az, aki a Travel Dental Facebook oldalán a „emoji megfejtő” bejegyzéshez legalább 3, az emojikkal leírt kifejezést helyesen megfejti és komment formájában hozzászólásként megosztja 2023.04.20. és 2022.04.30 között: A fődíj egy szájápolási csomag, melynek értéke 10.000 Forint.
  5. A nyerés feltételei: A nyereményjáték időtartama alatt minden, a nyereményjáték leírásának megfelelő hozzászólás érvényes jelentkezésnek számít.
  6. Nyeremény: A nyeremény egy 10.000 forint értékű szájápolási csomag. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A szállítási díj a nyereményjáték létrehozóját terheli.
  7. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei: A nyertesek nevét a BIONIKA és Travel Dental hivatalos Facebook oldalán közzétesszük és felvesszük velük a kapcsolatot. A nyertessel egyeztetés során meghatározzuk postacímét, melyre kiküldjük a csomagot. A csomagot csak magyarországi címre szállítjuk.
  8. A Szervező jogai: Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel). Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
  9. Általános rendelkezések: A Játékosok a játékra való jelentkezésükkel együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak esetében kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Szervező vállalja, hogy a kiskorúak adatainak kezelését különös gondossággal végzi. A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, illetve a bejelentett adatfeldolgozót. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szervező végzi. A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken: • bionika.hu • Telefon: + 36 70 670 6875 • E-Mail: info [kukac] bionika.hu
  10. Egyéb: A nyereményjáték részben a Bionika Medline Kft. és Travel Dental hivatalos Facebook oldalán történik. A Facebook mint szolgáltató, semmiféleképpen nem tartozik felelősséggel az oldalukon keresztül történt nyereményjátékkal kapcsolatban. A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében: 2023. 03. 25.